రెడ్డి జాగృతి ఆధ్వర్యం లో నిన్న జరిగిన కార్యక్రమాల గురించి ఈ రోజు వివిధ వార్తాపత్రికలు ప్రచురించిన వార్తాకధనాలు.